مبارزه با مواد مخدر از روی عادت

مبارزه با مواد مخدر از روی عادت

مبارزه با مواد مخدر از روی عادت اولین قوانین مواد مخدر مربوط به 1301 میشود که ممنوعیت واردات مواد مخدر تحت فشار جامعه ملل در ایران تصویب شد و در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک  تصویب شد و در سال 1334 منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب شد . با تصویب قانون اخیر […]

بیشتر بخوانید