مفاخر دوملیتی ایران

مفاخر دوملیتی ایران

مفاخر دوملیتی ایران در زمان انقلاب 57 مردم ایران بوجد آمدند که کشور در دستانشان قرار گرفته است . کشوری که قبل از آن در اختیار خاندانهای سلطنتی قرار داشت که از هر خاندان احتمالا دو سه نفرشان باهوش و شجاع و کشورگشا و مردم دوست از کاردرمی آمد و مابقی بی عرضه و نالایق […]

بیشتر بخوانید