دنیا به کجا میرود ؟ تمدن یا توحش ؟

دنیا به کجا میرود ؟ تمدن یا توحش ؟

دنیا به کجا میرود ؟ تمدن یا توحش ؟ در قرن بیستم اختراعات و اکتشافات سرعت سرسام آوری گرفت و علم در زمینه های گوناگون توسعه پیدا نمود و دانشگاهها و دانشجویان افزایش چشمگیری داشتند و اندیشمندان بتدریج صاحبان دنیا میشدند. دو جنگ اول و دوم جهانی بعنوان اولین جنگهای تکنولوژی و بین کشورهای پیشگام علم […]

بیشتر بخوانید