کرونا، بلای تمدن و شهرنشینی

کرونا، بلای تمدن و شهرنشینی

یکسال است که کرونا مهمترین خبر هر روزه مردم شده. ابتدا سیاستمداران حاکم جهان جشن گرفتند که چین به خـواست خدایان با کرونا از پا درمیاد. بعد غریو خوشحالی که نظام حاکم ایران با کرونا سقوط می کند.  همه می دونیم که این شادی در غم دیگران،دوامش سه چهار ماه بیش نبود.  وقتی لشکر کرونا […]

بیشتر بخوانید