اشتباه ما در طرح جامع شهر و تراکم

اشتباه ما در طرح جامع شهر و تراکم

اشتباه ما در طرح جامع شهر و تراکم ما الگویمان رادر طرحهای جامع و تفضیلی شهرها ،از کجا گرفتیم؟ از کدام کشور برای این الگو تبعیت می کنیم؟ چگونه داریم آینده شهرها را ترسیم میکنیم؟ تاکنون این طرحها چقدر اشتباه بوده؟ کجا این اشتباهات را ثبت کردیم؟ یا اصلا اشتباهی در کار نبوده؟ نگویید که […]

بیشتر بخوانید