مدیریت پروژه ساختمانی5

فاز2 طراحی پس از 4 قسمت قبلی به فاز 2 طراحی میرسیم در این بخش مشاور جزئیات اجرایی تمامی مفروضات قبلی را تبدیل به نقشه میکند . این مرحله نیز از مراحل بسیار مهم تشکیل پروژه محسوب میشود. گاهی مشاوران عملیات تهیه نقشه های اجرایی را به گروههایی که تخصص این کار را دارند میسپارند […]