نور پردازی ساختمان

امروز ساختمانها دارای دو نما و ویو هستند که یکی نمای شامل مصالح نمایی بکار رفته در نمای ساختمان است و دیگری ویویی که در شب با نورپردازی شکل منیگیرد و گاهی کاملا مستقل از ویو روز است. خوشبختانه نورپردازی نما خیلی زود جای خود را در نما سازی ایران باز نموده و شاهد کارهای […]