مدیریت پروژه ساختمانی

مدیریت پروژه چگونه یک پروژه ساختمانی را شروع کنیم ما در ایران زیاد در مورد شروع فکر نمیکنیم ما فراتر از شروعیم . همیشه به نتیجه می اندیشیم و اینقدر مطمئنیم که همه چیز را در نظر گرفته ایم که لزومی به تدبیرهای اولیه نمی بینیم . پروژه شروع میشود تازه اشکال شروع زودرس را […]