مدیریت پروژه ساختمانی4

مدیریت پروژه ساختمانی4 در سه قسمت قبل مواردی را در رابطه با تعریف پروژه دیدیم و حالا ادامه آن.   دیدیم که انتخاب مشاور خوب، سرنوشت سازترین بخش پروژه است.پس از انتخاب، فاز یک پروژه شروع میشود. اگر مطابق توصیه های قبل پروژه فاز صفر مناسبی داشته باشد استارت فاز یک بسیار آسانتر و روشنتر […]