مدیریت پروژه ساختمانی2

مدیریت پروژه ساختمان2 در قسمت قبل دیدیم چگونه ایده یک پروژه را سامان دهیم و ادامه مطلب 3- تهیه فاز صفر پروژه در ایران این مرحله انجام نمیشود و یا با اطلاعات بی ارزشی سرسری از این موضوع مهم گذر میشود که مربوط به فرهنگ ماست که علاقه مندیم سریعا وارد عمل شویم و برای […]

مدیریت پروژه ساختمانی

مدیریت پروژه چگونه یک پروژه ساختمانی را شروع کنیم ما در ایران زیاد در مورد شروع فکر نمیکنیم ما فراتر از شروعیم . همیشه به نتیجه می اندیشیم و اینقدر مطمئنیم که همه چیز را در نظر گرفته ایم که لزومی به تدبیرهای اولیه نمی بینیم . پروژه شروع میشود تازه اشکال شروع زودرس را […]