قلیان

قلیان

قلیان قلیان از اوایل صفویه در ایران مرسوم گردید و میگویند به زمان شاه طهماسب اول می رسد و گویا توسط ایرانیان و هندیان اختراع گردیده است. قلیان در خاورمیانه و شمال آفریقا رواج بسیار دارد.   قلیان یک دوره رکود نسبی در ایران داشت یعنی مادر بزرگها قلیون می کشیدند ولی در...