مدیریت پروژه ساختمانی3

مدیریت پروژه ساختمانی3 در قسمتهای قبل به انتخاب پروژه و فاز صفر آن پرداختیم و اکنون فاز یک برای طراحی پروژه به یک مشاور خوب نیاز داریم. شاید به نظر مهم نیاید یک مثال موضوع را روشنتر میکند اگر از شما بپرسند ده فرد دوست داشتنی را نام ببرید قطعا افرادی با خصوصیات اخلاقی و […]