فاز2 طراحی

پس از 4 قسمت قبلی به فاز 2 طراحی میرسیم

در این بخش مشاور جزئیات اجرایی تمامی مفروضات قبلی را تبدیل به نقشه میکند . این مرحله نیز از مراحل بسیار مهم تشکیل پروژه محسوب میشود. گاهی مشاوران عملیات تهیه نقشه های اجرایی را به گروههایی که تخصص این کار را دارند میسپارند بدون اینکه اطلاعات مراحل قبلی را کاملا به آنان منتقل کنند و خطر بزرگی میتواند پروژه را به تهدید بکشاند بگونه ای که بسیاری از مفروضات در نقشه ها لحاظ نشود و غذای آشپز چیزی غیر از آنکه سفارش داده ایم میشود و اینجا کنترل جدی کارفرما و مشاور را ایجاب مینماید. تا نقشه ها بر اساس ایده های تایید شده مشترک کارفرما و مشاور پیش برود. مراحل مهم فاز 2 عبارتند از:

1- محاسبات سازه که با توجه به کاربری و بزرگی پروژه باید توسط گروهی که کاملا تعریف پروژه به آنان تفهیم شده و تجربه لازم در آن را داشته باشند به انجام برسد و کلیه دیتایلهای قابل فهم برای کارخانه سازنده و یا گروههای کاری مجری اسکلت ، را دارا باشد. تعریف بارهای زنده و مرده مد نظر کارفرما و مشاور و طرح  ، مهمترین بخش این فعالیت است تا هم کمتر از آنچه باید و هم بیشتر از حد بهره برداری ، بارها تعیین نشده و درعین اینکه پروژه اقتصادی گردد ، خطری آن را تهدید ننماید. کامل بودن جزئیات اجرایی ، مصالح مورد استفاده و جزئیات آن ، آزمایشات مورد نیاز و نحوه اجرای آن، الزامات اجرایی مورد نظر محاسب و جدول مقادیر مصالح مورد نیاز ، بی نقص بودن این مرحله را تضمین میکند.

2- نقشه های معماری و جزئیات آن از مراحل مهم دیگر این فاز است و دقت در آن تضمینگر تحقق رویای مشترک کارفرما و مشاور پروژه است. پروژه های زیادی در ایران وجود دارد که بعلت عدم دقت در تهیه نقشه های اجرایی معماری، به بسیاری از اندازه ها و ابعاد الزامی مورد نیاز طرح دست نیافته اند و علاوه بر بدنماشدن کار، در بسیاری از موارد خواسته مورد نظر تحقق نیافته است. فرض کنید بعلت نوع فرش کف یا نوع بهره برداری ، الزام دارید که اتاقی ، دقیقا 3*4 باشد و در اثر عدم دقت در تهیه نقشه ها و ندیدن تمام عوامل تاثیر گذار، از هر بعد 10 سانت کمتر شود ، در این حال تمامی زحمات مشاور و مجری و سرمایه کارفرما هدررفته محسوب میشود. لذا بعد و در حین تهیه نقشه های پلانها و نماها ،موارد قابل بررسی این مرحله عبارتند از:

– ابعاد آسانسورها

– ابعاد راهروها

– ابعاد راه پله ها

– جزئیات ورودیهای ساختمان

– ارتفاع سقف کاذب

– ابعاد ورودیها و رمپ و ارتفاع پارکینگها

– ابعاد دربها

– ابعاد چاله های دسترسی تاسیسات

– ابعاد اتاقهای برق و گاز و آی تی

– ابعاد اتاقهای کنتور برق

– ابعاد مکانهای پیش بینی شده برای پله برقی و رمپ برقی

– ابعاد فضای تاسیساتی بین سقف کاذب و پایین ترین نقطه سقف یا تیرهای سقف

– ابعاد پیش بینی شده در نقشه ها برای تیغه ها و دیوارها ومصالح رویه تمام شده و مقایسه آن با ابعاد واقعی آنها در اجرا

– ابعاد سرویسها

– ابعاد داکتهای تاسیساتی

– ارتفاع طبقات در نقشه ها و مقایسه با ارتفاع واقعی طبقات

– کنترل ارتفاع طبقه و مطابقت با ابعاد مصالح طرای شده در نما

– کنترل ابعاد شیشه ها و ابعاد امکان پذیر و اجرایی و اقتصادی  آن در بازار

– تعیین مصالح کفها با مشخصات و رنگ

– تعیین مصالح رویه دیواره ها، ستونها، راه پله، راهروها، سقفها و سقفهای کاذب، ورودی آسانسورها ، مشخصات و رنگ آنها و اطمینان از امکان تامین آن

– تعیین نوع درب و پنجره ها و ورودیها و خروجیهای اظطراری با مشخصات کامل

– تعیین مشخصات محلهای تجهیزات خاص و کنترل ابعاد مورد نیاز و سایر موارد لازم

3- نقشه های تاسیساتی که آنهم از مهمتریت بخشهای فاز 2 بوده و تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد ساختمان خواهد داشت و پس از تهیه آنها،عوامل زیر باید کنترل گردد

– تجهیزات سرمایشی شامل نوع و قیمت و برندهای مورد تایید مشاور و ابعاد واندازه ها

– تجهیزات گرمایشی ، نوع و مشخصات و قیمت و ابعاد مورد نیاز

– نقشه سه بعدی لوله کشیها و اطمینان از امکان پذیری گذر از داکتها و سقفهای کاذب

– نقشه سه بعدی کابلکشیها در ساختمان ، داکتها و سقفهای کاذب

– نقشه دقیق محل کنتورها و کابلکشی آن

– تعیین محلهای ورود برق و گاز و فاضلاب و تلفن و پیش بینی فضاهای مورد نیاز آنها

– نقشه های گازکشی ساختمان و موتورخانه

– مشخصات و نوع لوله های مورد استفاده و اتصالات

– مشخصات و نوع کابلهای مورد نیاز

– جزئیات و نحوه اتصال و هدایت لوله ها و کابلها

– نقشه های تفضیلی موتورخانه و محل نصب تجهیزات تاسیساتی

– نقشه های سه بعدی آرایش داکتها

– مشخص نمودن نحوه انتقال تجهیزات تاسیساتی ، پله های برقی، آسانسورها و غیره و همچنین امکان پذیری جابجایی آنها و تعمیرات در زمان بهره برداری

– نقشه های انتقال فاضلاب و جزییات چربی گیرها، نحوه تخلیه چربی گیرها و غیره

– نقشه های لوله آب باران ، چاهها و تامین شیب بندی مورد نیاز

– نقشه تجهیزات مورد نیاز روی بام یا طبقات و پیش بینی الزامات آن

– نقشه کانالهای هدایت هوا و هوای تازه

– نقشه های کنترل هوشمند ساختمان و جزئیات و تجهیزات و تعیین محل اتاقهای کنترل

– نقشه های آتش نشانی، تعیین زونهای آتش و پیش بینی الزامات آن برای طبقات ، پارکینگها، موتورخانه و غیره

4- کنترل نقشه های محاسباتی، معماری، نما و تاسیسات با یکدیگر. یکی از ضعفهای رایج مشاوران ایرانی ، اینست که گروههای جداگانه ای را برای محاسبات و تاسیسات و معماری بکار میگیرند و هرچند که این گروهها از متخصصترینها باشند، فرصت کنار هم نشستن و کار هماهنگ را ندارند و این موضوع مشکلات بسیار پیچیده و اکثرا لاینحل را بوجود می آوردو در موقع اجرا امکان پذیری اجرا را مختل می کند. لذا یکی از مهمترین مباحث تهیه نقشه های اجرایی فاز2 ، بررسی هماهنگی آنهاست که در اصل باید توسط مشاور انجام شود ولی کارفرما هم لازم است اطمینان از انجام این مهم را حاصل نماید که برخی از مباحث آن عبارتند از:

– اطمینان از واحد بودن نقشه های بیس محاسبات و تاسیسات و معماری

– لزوم انتقال تغییرات در حین فاز دو به سه گروه فوق

– اطمینان از انطباق محل  و اندازه داکتها، راه پله ها، چاله های آسانسور، ویدها در نقشه های بیس سه گروه

– اطمینان از تطابق ارتفاع طبقات و فاصله ارتفاع همکف از معابر در نقشه های محاسباتی و معماری

– کنترل ارتفاع تیرهای محاسباتی نهایی و اطمینان از تامین فضای تاسیساتی مورد نیاز در سقفهای کاذب

– اطمینان از عدم بیرون زدگی سقفها و تیرهای محاسباتی در نقشه های معماری

– اطمینان از هماهنگی ابعاد ستونها و محل تقاطع آنها با پیش بینی نقشه های معماری

– اطمینان از ضخامت سقفهای محاسباتی با فرضهای اولیه معماری

– پیش بینی امکان پذیری محل عبور لوله های آب باران و فاضلاب و کانالهای احتمالی از نظر نقشه های محاسباتی

– اطمینان از انطباق ارتفاع کل ساختمان در معماری و محاسبات

– پیش بینی فضای مورد نیاز نماسازی و اطمینان از پیش بینی آن در سازه

– کنترل مجدد ورودیهای ساختمان به معابر

– کنترل مجدد محلهای ورود آب و برق و گاز و فاضلاب و تلفن و اطمینان از پیش بینی واقع گرایانه فضای لازم

– کنترل امکان پذیری رمپهای خودرو و نفر از ساختمان به معابر

– کنترل ارتفاع ورودیها، رمپ پارکینگها و ارتفاع مفید طبقات پس از محاسبات

– اطمینان از لحاظ بارهای تاسیساتی در طبقات و بام در محاسبات

– کنترل مجدد چاله های آسانسور و اطمینان از امکان نصب آسانسور با ظرفیت لازم

– کنترل لحاظ شدن بار پله های برقی و رمپ برقی در سازه

– اطمینان از لحاظ شدن با نماسازی و نحوه انتقال آن در سازه

– کنترل دقیق محلهای انتقال کانالها و لوله های تاسیساتی و عدم تداخل آن با تیرها و امکان پذیری عبور از سقف

– کنترل مجدد معماری با سازه جهت اطمینان از امکان پذیری حصول اندازه های آن

– کنترل عدم تداخل ستونها و دیوارهای برشی محاسباتی با نقشه های معماری و تامین آن حتی در اثر خطاهای اجرایی

– کنترل نهایی موقعیت ساختمان و سطوح زیربنا ، با قوانین شهرداری

– کنترل امکان پذیری و نحوه دفع فاضلاب طبقات زیرین

– رفع کلیه مغایرتها و تجدید محاسبات سازه و تاسیساتی بگونه ای که انطباق صد در صدی با معماری مورد نظر ایجاد نماید

– شماره گذاری نقشه ها و ثبت تاریخ تصویب و اطمینان از عدم وجود نقشه های قدیمی و مغایر هم در آلبوم و یا پرسنل کارفرما و مشاور

– تهیه متره کامل پروژه و جدول مقادیر و اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار مناسب

سعدی نام آذر 96

SADINAM.COM         آدرس سایت

در باره ی نویسنده

محمدتقی سعدی‌نام

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *